Search
Close this search box.

Polityka Prywatności

§1 Administrator danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych przekazanych za pośrednictwem strony internetowej: www.savipolska.pl jest Savi Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie, przy ul. Kołobrzeskiej 56, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000285045, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272547608, o kapitale zakładowym 50.500,00 zł, zwana dalej „Administratorem” lub „Savi Marketing”.

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@savipolska.pl

§2 Dane osobowe

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych osób fizycznych kontaktujących się z Savi Marketing za pośrednictwem strony internetowej: www.savipolska.pl (zwanych dalej: „Użytkownikami”) celem uzyskania informacji dla siebie lub dla aktualnych, byłych oraz potencjalnych klientów Savi Marketing (zwanych dalej „Klientami”).

2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych zwaną dalej „Ustawą”, Administrator zbiera dane Użytkowników niezbędne do realizacji świadczonych przez Savi Marketing usług. Zebrane dane umożliwiają:
a. udzielenia szczegółowych informacji na temat usług świadczonych przez Savi Marketing,
b. przeprowadzenie procesu nawiązania współpracy pomiędzy Savi Marketing, a Klientami,
c. realizację czynności związanych ze współpracą pomiędzy Savi Marketing, a Klientami, w tym obsługę Klientów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz rozpatrywanie reklamacji.

3. W związku z realizacją czynności wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, w szczególności następujące dane osobowe Klientów mogą być gromadzone i przetwarzane:
• imię i nazwisko,
• adres mailowy,
• numer telefonu,
• adres IP urządzenia lub identyfikator przeglądarki.

4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi przez Savi Marketing. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:
a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do świadczenia usług na podstawie umowy, której Klient jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, lub
b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub ostatecznie
d. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.

§3 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w §2 Polityki Prywatności.

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, o których mowa w §2 Polityki Prywatności. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane przez okres dłuższy, tj. okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte, jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat od daty zakończenia trwania współpracy pomiędzy Klientem, a Savi Marketing.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO, w szczególności dane osobowe mogą być przetwarzane na terytorium Wielkiej Brytanii. Administrator stosuje w tym zakresie zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO, zapewniając odpowiedni poziom ochrony tych danych zgodnie z RODO.

4. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.

5. Użytkownik na podstawie przepisów RODO ma prawo do:
a. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
b. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
c. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
d. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
e. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
f. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
g. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
poprzez skierowania wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora wskazany w §1 ust. 2 Polityki Prywatności, oraz
h. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej „PUODO”) korespondencyjnie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 531 03 00.

6. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

7. W przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie §2 ust. 4 lit. d Polityki Prywatności, przysługuje Użytkownikowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W takiej sytuacji, dotychczasowe przetwarzanie danych osobowych takiego Użytkownika na podstawie udzielonej uprzednio zgody jest zgodne z postanowieniami RODO do czasu wycofania zgody przez Klienta.

§4 Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być przede wszystkim pracownicy i współpracownicy Savi Marketing, a także w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa w §2 Polityki Prywatności inne podmioty należące do grupy Savi Marketing lub współpracujące z Savi Marketing, dostawcy usług marketingowych oraz dostawcy usług IT Administratora.

§5 Pliki Cookies

1. W celu poprawy jakości swoich usług Administrator stosuje na swojej stronie internetowej pliki cookies techniczne, analityczne i marketingowe.

2. Informacje zawarte w danym pliku cookies są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników.

3. Dane, o których mowa w §5 niniejszej Polityki Prywatności są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora.

4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na to, żeby pliki cookies były instalowane na jego urządzeniu powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania plików cookies. Ponadto, Użytkownik może również usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies zapisane w trakcie przeglądania strony internetowej Savi Marketing, jednak takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tej strony internetowej.

§6 Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.